Informacja o
ochronie prywatności

Chcemy dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy pomóc Twojej szkole i akademii Enterprise Trust (AET) w zwiększeniu zaangażowania rodziców, dlatego bardzo doceniamy Twój czas i szczerość!

Ankieta zawiera pytania dotyczące komunikacji pomiędzy opiekunami a szkołą, zaufania do strategii szkoły i wielu innych kwestii. Badanie jest przeprowadzane przez AET i wykonywane przez Edurio LTD (Edurio).

AET przetwarza dane osobowe w oparciu o uzasadniony interes i jest administratorem wszystkich danych osobowych przetwarzanych do celów niniejszej ankiety.

Edurio przetwarza dane osobowe na podstawie umowy pomiędzy Edurio a AET i jest administratorem wszystkich danych osobowych przetwarzanych do celów niniejszej ankiety.

Przetwarzanie danych odbywa się na terytorium Unii Europejskiej.

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

W celu przeprowadzenia ankiety Edurio będzie przetwarzać następujące dane: nazwa szkoły, do której uczęszcza dziecko, numer telefonu opiekuna, płeć dziecka, czy dziecko ma status ucznia „premium” i do której klasy uczęszcza, a także odpowiedzi na pytania z ankiety.

Anonimizacja

Wszystkie odpowiedzi do ankiety są anonimowe i nie będą łączone osobą odpowiadającą na pytania. AET będzie mieć dostęp tylko do skompilowanych i anonimowych odpowiedzi. Więcej informacji na temat anonimowości odpowiedzi można znaleźć tutaj.

Edurio może nadal mieć dostęp do indywidualnych odpowiedzi w celu rozwiązania wszelkich problemów technicznych, które mogą się pojawić w trakcie procesu wypełniania ankiet. W takim przypadku Edurio zapewni dostęp do danych tylko swojemu upoważnionemu pracownikowi i tylko w zakresie niezbędnym do rozwiązania problemu.

Przechowywanie danych 

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez Edurio tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których są przetwarzane, ale nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zamknięcia ankiety.

Prawa osoby ankietowanej

Ankietowany ma prawo zażądać kopii swoich danych, jak również zaprzestania, ograniczenia lub zmiany przetwarzania swoich danych, a także ich usunięcia. Może dodatkowo skorzystać z prawa do przenoszenia danych, żądając ich przesłania do innego administratora.

Edurio nie przekazuje ani nie sprzedaje osobom trzecim danych osobowych ani wyników analiz i ocen. W celach badawczych, statystycznych i marketingowych oraz w celu ulepszenia usług Edurio dane osobowe mogą być wykorzystywane w formie anonimowej.

Ankietowany ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych na wyżej wymienione czynności związane z przetwarzaniem danych.

Informacje kontaktowe 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z opisanymi powyżej działaniami w zakresie przetwarzania danych można skontaktować się z następującymi przedstawicielami AET i Edurio:

AET: Amanda Dean, adean@academiesenterprisetrust.org
Edurio: Eliza Luse, eliza.luse@edurio.com

edurio_open_job_positions

Language:

LV
EN

All rights reserved © 2021 Edurio